Övriga tjänster

Tidsåtgången är individuell för bägge parter, i och med att projekten kan vara mycket olika till sin karaktär.